BASES DEL CERTAMEN LITERARI CIUTAT DE VILA-REAL

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vila-real convoca el Certamen Literari de Vila-real 2019, que inclou les modalitats de novel·la en valencià i en castellà. El certamen es regeix per les normes següents:

1. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Pot participar-hi qualsevol escriptor/a, independentment de la seua nacionalitat i major de 18 anys, sempre que presente la seua novel·la en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana i complisca les bases que ací es detallen.

2. REQUISITS DE LES OBRES

L’original ha de ser inèdit, no pot haver sigut publicat en cap tipus de format, totalment o parcialment, ni haver sigut premiat o estar pendent del veredicte en altres concursos o a l’espera d’una resposta en un procés editorial. L’incompliment d’aquesta base desqualifica automàticament la persona participant. L’original ha d’estar mecanografiat a doble espai, tipografia Arial o semblant, grandària 12, mida del full A4 i escrit per una sola cara. L’obra tindrà una extensió mínima de 150 pàgines i màxima de 200 pàgines.

No s’acceptarà un conjunt de contes breus.

Les pàgines estaran degudament numerades.

L’incompliment d’aquestes regles implicarà la desqualificació automàtica.

3. TEMÀTICA

El tema serà lliure.

4. LLOC I TERMINI DE LA PRESENTACIÓ DE LES OBRES

L’obra original es presentarà únicament en format digital. El treball haurà d’enviar-se a l’adreça electrònica ciutatdevilareal@gmail.com.

En l’assumpte del correu s’especificarà si l’obra està escrita en valencià o en castellà. S’enviaran en el mateix correu dos arxius adjunts en format Word.

1) Un arxiu amb el títol de l’obra en majúscules, sense identificar l’autor, que contindrà l’obra.
2) Un altre arxiu amb el títol de l’obra i la indicació DADES PERSONALS. En ell s’adjuntaran les dades següents:

Títol de l’obra

Nom i cognoms de l’autor

Any, ciutat i país de naixement

Domicili complet (país inclòs)

Telèfon

Adreça electrònica

Breu currículum literari

El termini d’admissió d’obres originals s’obri el dilluns 17 de juny de 2019 a les 8.00 hores i acabarà el dimarts 31 d ´ octubre del mateix any a les 00.00 hores. La decisió del Jurat serà inapel·lable i es farà pública després de la Junta de deliberació. El lliurament de premis tindrà lloc a les dependències municipals habilitades a aquest efecte.

5. LLIURAMENT DEL PREMI

L’import del premi en valencià serà de 6.000

L’import del premi en castellà serà de 2.000

Així mateix, els guanyadors veuran publicada la seua obra en la editorial ALRÉVES , que distribuirà les novel·les per la seua xarxa nacional de llibreries.

Els guanyadors estan obligats a assistir al lliurament dels premis. En l’import del premiestan inclosos els costos de desplaçament i hotel que es deriven de la citada participació en el lliurament de premis. No hi haurà bossa de viatge extraordinària. El nom dels guanyadors es farà públic després de la deliberació del Jurat, que es realitzarà durant la tardor de 2019 i les novel·les es publicaran a l’hivern de 2020.

El pagament dels premis tindrà lloc després de la realització dels tràmits administratius oportuns per part dels funcionaris municipals.

6. JURAT

La composició del Jurat es farà pública en el moment oportú i estarà integrat per cinc persones relacionades amb el món de la cultura. La presidència del Jurat correspondrà al regidor de Cultura o la persona en qui delegue, que actuarà també com a secretari d’actes i no tindrà vot. L’organització d’aquest certamen i el seu Jurat no mantindran cap comunicació amb els participants sobre els seus textos, ni oferiran cap informació que no siga la decisió recollida en l‘acta oficial. Els membres del Jurat no podran expressar opinions de les obres presentades fins que acabe l’acte de lliurament del premi. L’Ajuntament de Vila-real no es fa responsable de les declaracions dels membres del Jurat. En qualsevol circumstància, la resolució del Jurat serà inapel·lable.

7. ACATAMENT DE LES BASES

La participació en aquest certamen implica la total acceptació d’aquestes bases.

8. ADQUISICIÓ MUNICIPAL DE LLIBRES

L’Ajuntament de Vila-real es compromet a la compra d’exemplars de les dues novel·les premiades a l’editorial ALREVÉS per un import total de 3.300 .